Rezerwacja Apartamentu

 

WPROWADZENIE
Niniejszy Regulamin określa zasady na których można dokonać rezerwacji i wynajmu apartamentów, a dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Astoria S.C. Renata, Janusz Gaczyńscy zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia rezerwacji.

1. SPOSOBY DOKONANIA REZERWACJI
Rezerwacji można dokonać:
– poprzez system rezerwacji online na stronie internetowej www.booking.com;
– telefonicznie – pod numerem telefonu +48 669 669 444;
– wysyłając zamówienie na pobyt w formie elektronicznej (e-mail pod adres info@apartamentyceynowy.pl);
– poprzez formularz kontaktowy – zapytanie o dostępność apartamentów na stronie www.apartamentyceynowy.pl, znajdujący się w zakładce Kontakt;

2. WARUNKI DOKONANIA REZERWACJI GWARANTOWANEJ
Warunkiem koniecznym dla dokonania rezerwacji gwarantowanej jest uiszczenie przedpłaty w wysokości 30 % całkowitej wartości rezerwowanego pobytu. Przedpłata może być wpłacona za pomocą przelewu na konto bankowe oraz gotówki. Rezerwacja nie zostanie dokonana skutecznie w przypadku braku wpłaty przedpłaty w określonym terminie.

Przelew Bankowy
W przypadku wpłaty na konto bankowe, w wysyłanym e-mailu zatwierdzającym rezerwację Wstępną zostaną zawarte dane konta bankowego, na które należy wpłacić przedpłatę w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania ww. wiadomości e-mail z Potwierdzeniem Rezerwacji Wstępnej.
Wpłacona przedpłata nie podlega zwrotowi. Po zaksięgowaniu przedpłaty zostanie przesłany klientowi e-mail z potwierdzeniem jej otrzymania a wraz z nim elektroniczne Potwierdzenie Rezerwacji Gwarantowanej ze wszystkimi danymi koniecznymi do realizacji pobytu. W dniu rozpoczęcia pobytu klient jest zobowiązany zapłacić pozostałą kwotę za rezerwację pracownikowi obiektu.

3. DODATKOWE OPŁATY
W cenę wynajmu wliczone są już opłaty za media (gaz, prąd, woda, tv, internet) oraz sprzątanie końcowe. Astoria S.C. Renata, Janusz Gaczyńscy nie będzie pobierał żadnych innych opłat dodatkowych ponad te, które zostały wskazane na stronie internetowej:

a) Opłata miejscowa
Sopot  – opłata uzdrowiskowa – 4,30 PLN/ dobę/ osobę.

4. KAUCJA
Astoria S.C. Renata, Janusz Gaczyńscy zastrzega sobie prawo do pobrania zwrotnej kaucji w kwocie od 500 do 1000 PLN w zależności od rezerwowanego apartamentu, w celu pokrycia ewentualnych szkód, powstałych podczas pobytu klienta.

5. ANULOWANIE I ZMIANY W REZERWACJI
Wszelkie zmiany dotyczące rezerwacji powinny być zgłoszone i dokonane na minimum 14 dni przed planowanym terminem pobytu.
Postępowanie W przypadku:

a) Rezygnacji z rezerwacji po wpłacie przedpłaty, zaksięgowana kwota nie podlega zwrotowi. Aby przedpłata nie została utracona istnieje możliwość przełożenia rezerwacji na inny wybrany dostępny termin w br. kalendarzowym. Zmiana taka musi zostać dokonana na minimum 14 dni przed pierwotnym terminem rezerwacji. Zmiany można dokonać jedynie z zachowaniem pierwotnej długości pobytu oraz ceny. W przypadku zmiany terminu rezerwacji należy anulować pierwotną rezerwację poprzez wysłanie maila na adres info@apartamentyceynowy.pl z podaniem nowego terminu, oraz nazwy apartamentu. Jeśli wybrany wcześniej apartament nie będzie dostępny w wybranym przez Klienta terminie, zaoferowany zostanie ten, który w wybranym terminie jest wolny. W przypadku wybrania nowego terminu przypadającego w droższym sezonie wymagana jest dopłata różnicy w cenie.

b) Przedłużenie pobytu
Pobyt można przedłużyć jedynie w przypadku gdy dany apartament jest wolny. W przypadku przedłużenia pobytu, Klient zobowiązany jest zgłosić fakt ten pracownikowi obiektu.

c) Skrócenie pobytu o kilka dni – jeżeli zdecydują się Państwo na powyższe zmiany na mniej niż 14 dni przed przyjazdem, cena nie może ulec zmianie.
Wszelkie zmiany dokonywane w rezerwacji, muszą zostać zatwierdzone przez pracownika obiektu. Tylko pisemne, elektroniczne (e-mail) potwierdzenie wysłane do klienta – jest ważne.

d) Astoria S.C. Renata, Janusz Gaczyńscy zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego apartamentu na inny o podobnym standardzie z zachowaniem pierwotnej kwoty rezerwacji.

6. PRZYJAZD, PRZEKAZANIE KLUCZY, WYJAZD
DOBA HOTELOWA od godziny 15:00 do 11:00

ZAKWATEROWANIE: Klient zobowiązany jest do poinformowania Astoria S.C. Renata, Janusz Gaczyńscy, najpóźniej dzień przed przyjazdem, o planowanej godzinie przyjazdu. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie pracownika obiektu. Przy zakwaterowaniu klient zostanie poproszony o:
– ukazanie ważnego dokumentu tożsamości akceptowanego na terenie Polski (dowód osobisty lub paszport)
– uiszczenie płatności za pobyt (gotówką)
– dostarczenie kaucji w wysokości od 500 do 1000 PLN (kaucja zostanie zwrócona w dniu wyjazdu)

WYKWATEROWANIE: Goście zobowiązani są, dzień przed wyjazdem, do poinformowania pracownika obiektu, o której godzinie chcą opuścić apartament (godziny wykwaterowania od 00:00 do 11:00), o ustalonej godzinie następnego dnia pracownik obiektu przyjedzie do Państwa, zwróci kaucję, wręczy fakturę za pobyt, odbierze od Państwa klucze oraz w razie potrzeby pomoże Państwu.

7. OBOWIĄZKI KLIENTA
a) Liczba osób mających zamieszkać w danym apartamencie jest ograniczona do podanej na potwierdzeniu rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania mailowego Astoria S.C. Renata, Janusz Gaczyńscy o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę osób dozwolonych w apartamencie osoba odpowiedzialna za klucze może odmówić wydania kluczy do obiektu. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie zastanym.
b) Do obowiązków klienta należy również pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem, ponieważ ten zakres czynności nie jest wliczony w sprzątanie końcowe.
c) Wcześniejszy, nieuzgodniony wyjazd Klienta bez przekazania apartamentu przy udziale pracownika obiektu, może spowodować roszczenia ze strony Astoria S.C. Renata, Janusz Gaczyńscy.
d) Palenie wyrobów tytoniowych oraz świeczek w obiekcie jest niedozwolone. Za złamanie zakazu, Rezerwujący zostanie obciążony karą pieniężną w kwocie 300,00 PLN.

Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Astoria S.C. Renata, Janusz Gaczyńscy o ewentualnych uszkodzeniach, brakach zastanych w obiekcie – po wejściu do apartamentu, wówczas nie zostanie obciążony kosztem naprawy. Zobowiązany jest również do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu oraz pokrycia równowartości tych szkód.

8. WYSTĄPIENIE SIŁY WYŻSZEJ
W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Astoria S.C. Renata, Janusz Gaczyńscy rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Astoria S.C. Renata, Janusz Gaczyńscy ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od Astoria S.C. Renata, Janusz Gaczyńscy, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dokonując rezerwacji w obiekcie C4, Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych firmy Astoria S.C. Renata, Janusz Gaczyńscy. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a) Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Astoria S.C. Renata, Janusz Gaczyńscy.
b) Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi jakie mogą  być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest apartament jak i wokół niego przerwaniem, z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.) immisjami (w szczególności hałasem) z nieruchomości sąsiednich.
c) Dokonanie rezerwacji i wpłata zadatku jest równoznaczne z akceptacją Ogólnych warunków rezerwacji oraz pobytu w obiekcie Ceynowy 4.
d) W przypadku jakichkolwiek problemów z dokonaniem rezerwacji lub pytań dotyczących oferty prosimy o kontakt z Wynajmującym od poniedziałku do soboty, w godzinach od 9:00 do 20:00, mail: info@apartamentyceynowy.pl , telefon:  +48 669 669 444.

 

23.10.2017